همکاران مرکز

تعداد بازدید:۲۳۸۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

سمت

تلفن/ داخلی

1

فرشاد فرهادنیا

farhadnia@tabrizu.ac.ir

معرفی رئیس مرکز

2245/33392245

2

محمد برجی

borji@tabrizu.ac.ir

معاون مرکز

2211/33392211

3

ذوالفقار  سلمانیان

salmanian@tabrizu.ac.ir

کارشناس

2247/33392247

4

شادی رحمتی

rahmati@tabrizu.ac.ir

کارشناس

2213/33392213

5

علی نصیرزاده

ali_nasirzadeh@tabrizu.ac.ir

کارشناس

2228/33392228

6

آیدین یدرنجی

yadranji@tabrizu.ac.ir

کارشناس

3296/33393296

7

علیرضا جهانیار

 

 

jahanyar@tabrizu.ac.ir

کارشناس

2219/33392219

8

شادی ابراهیم پور

sh.ebrahimpour@tabrizu.ac.ir

کارشناس پشتیبانی

2245/33392245

9

ثنا ادیب

s.adib@tabrizu.ac.ir

کارشناس پشتیبانی

2245/33392245

10

مسعود نادری

masoud.naderi@tabrizu.ac.ir

کارشناس پشتیبانی

2223/33392223

11

محمد کوهی

m.kouhi@tabrizu.ac.ir

کارشناس پشتیبانی

2221/33392221

12

اصغر زاهدی

zahedi.agdam@tabrizu.ac.ir

کارشناس پشتیبانی

2223/33392223

13

آرش مسرت فر

a.masarratfar@tabrizu.ac.ir

کارشناس پشتیبانی

2220/33392220

14

شاهین ناصری

s.naseri@tabrizu.ac.ir 

کارشناس پشتیبانی

2222/33392222

15

عادل خیاطی

a.khayati@tabrizu.ac.ir

کارشناس پشتیبانی

2426/33392426

16

علیرضا علی پور

 

کارشناس پشتیبانی

3215/33393215

 
17

توحید احمدی

t.ahmadi@tabrizu.ac.ir

کارشناس پشتیبانی

3215/33393215

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۲