لطفاً جهت اخذ خدمات زیر با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

ریاست مرکز فناوری اطلاعات

آقای دکتر فرهادنیا

33392245

معاونت مرکز فناوری اطلاعات

آقای مهندس برجی

33392211

شبکه

آقای مهندس سلمانیان 33392247

پردازش سریع و اکانت دانشجویی

آقای مهندس نصیرزاده

33392228

ایمیل و وبگاه اساتید و وب سایت دانشگاه

خانم مهندس رحمتی

33392213

وب سایت نشریات علمی دانشگاه و آنتی ویروس آقای مهندس جهانیار 33392245

سایت ۱۴۰ دستگاهی

آقای مهندس یدرنجی

33393692

اینترنت اساتید و کارکنان

آقای هاتف

33392214

دریافت خدمات رایانه ای دانشگاه

مرکز ۲۲۲۲ (دانشگاه)
حوزه ریاست
خلعت پوشان

2222
3454
262