نمایندگان IT

تعداد بازدید:۲۱۱۹

ارتباط مرکز فنآوری اطلاعات با تمامی ادارات و دانشکده های دانشگاه از طریق نمایندگان IT آنها می‌باشد به همین جهت برگزاری جلسات آموزش و هماهنگی با نمایندگان مذکور در طی سال گذشته حسب ضرورت به شرح زیر انجام شده است:

  1.  برگزاری سه جلسه عمومی
  2.  برگزاری یک دوره باز آموزی اتوماسیون
  3. همچنین با توجه به اینکه هیچ نقشه ای از شبکه داخلی ادارات و دانشکده ها موچود نبود، با پیگیری های لازم نقشه های مذکور به همت نمایندگان IT تهیه شده و هم اکنون فایلهای نقشه های مذکور در مرکز فنآوری اطلاعات موجود می‌باشد. شکل (19) نمونه‌ای از نقشه های شبکه داخلی ادارات و دانشکده ها را که برای دانشکده شیمی ‌تهیه شده است نشان می‌دهد.
  4. تدوین شرح وظایف نمایندگان IT بصورت مکتوب و ابلاغ به آنها از طریق روسای واحدها
  5. برگزاری چندین دوره  آموزش و رفع اشکال راهبری وب سایت دانشکده/ واحد مورد نظر  و پشتیبانی روزانه از طرف مرکز فناوری
  6. برگزاری دوره آموزشی فرم ساز الکترونیکی جهت الکترونیکی نمودن کلیه فرمها ی موجود در سطح دانشگاه و  استاندارد سازی وب سایت های تحت راهبری 

 

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۰