معرفی معاون مرکز


سمت: معاون مرکز فناوری اطلاعات

 

نام : فرشاد    

نام خانوادگی : فرهادنیا

آدرس ایمیل  
farhadnia@tabrizu.ac.ir             

سال تولد: 1349

متولد: شیراز