روسای سابق مرکز

 

روسای مرکز فنآوری اطلاعات از زمان ایجاد آن به ترتیب عبارتد از:

1- آقای دکترمیرکمال میرنیا - دانشکده علوم ریاضی - رشته ریاضیات کاربردی

2-آقای دکترجعفر ملکی زنجانی

3- آقای دکترعلی آقا گلزاده - دانشکده فنی - رشته مهندسی برق مخابرات

4-آقای دکتر احمدرضا اسدزاده - دانشکده علوم انسانی - رشته اقتصاد

5-آقای دکتر رسول قربانی

6-  آقای دکترسید جلال طباطبائی - دانشکده کشاورزی - رشته مهندسی کشاورذی

7- آقای دکتر مهرداد طرفدار حق - دانشکده مهندسی برق - رشته مهندسی برق قدرت
 

هم اکنون ریاست این مرکز بر عهده جناب آقای دکتر جابر  کریم پور عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر  دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز می باشد.