روسای سابق مرکز

روسای مرکز فنآوری اطلاعات از زمان ایجاد آن به ترتیب عبارتد از:

۱ - آقای دکترمیرکمال میرنیا - دانشکده علوم ریاضی - رشته ریاضیات کاربردی

۲- آقای دکترجعفر ملکی زنجانی

۳- آقای دکترعلی آقا گلزاده - دانشکده فنی - رشته مهندسی برق مخابرات

۴- آقای دکتر احمدرضا اسدزاده - دانشکده علوم انسانی - رشته اقتصاد

۵- آقای دکتر رسول قربانی

۶- آقای دکترسید جلال طباطبائی - دانشکده کشاورزی - رشته مهندسی کشاورذی

۷- آقای دکتر مهرداد طرفدار حق - دانشکده مهندسی برق - رشته مهندسی برق قدرت


هم اکنون ریاست این مرکز بر عهده جناب آقای دکتر جابر کریم پور عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز می باشد.