تابلو اعلانات

...

لطفاً جهت اخذ خدمات زیر با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

امور مربوط به مرکز

آقای فرهادنیا

۳۳۳۳۲۲۱۱

شبکه و اینترنت

آقایان واحدی و سلمانیان

۳۳۳۹۲۲۴۸
۳۳۳۹۲۲۴۷

اتوماسیون اداری

آقای نصیر زاده

۳۳۳۹۲۲۲۸

ایمیل و وبگاه اساتید وآنتی ویروس

خانم رحمتی

۳۳۳۹۲۲۱۳

وب خبری و نشریات علمی

آقای برجی

۳۳۳۹۲۲۵۱

سایت ۱۴۰ دستگاهی

آقای یدرنجی

۳۳۳۹۳۶۹۲

اینترنت اساتید و کارکنان

آقای هاتف

۳۳۳۹۲۲۱۴

دریافت خدمات رایانه ای

مرکز ۲۲۲۲
حوزه ریاست
خلعت پوشان

۲۲۲۲
۳۴۵۴
۲۶۲