لطفاً جهت اخذ خدمات زیر با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

امور مربوط به مرکز

آقای دکتر فرهادنیا

۳۳۳۹۲۲۱۱

شبکه

آقای مهندس واحدی

۳۳۳۹۲۲۴۸

شبکه

آقای مهندس سلمانیان ۳۳۳۹۲۲۴۷

اتوماسیون اداری

آقای مهندس نصیر زاده

۳۳۳۹۲۲۲۸

ایمیل و وبگاه اساتید وآنتی ویروس

خانم مهندس رحمتی

۳۳۳۹۲۲۱۳

وب خبری و نشریات علمی

آقای مهندس برجی

۳۳۳۹۲۲۵۱

سایت ۱۴۰ دستگاهی

آقای مهندس یدرنجی

۳۳۳۹۳۶۹۲

اینترنت اساتید و کارکنان

آقای هاتف

۳۳۳۹۲۲۱۴

دریافت خدمات رایانه ای

مرکز ۲۲۲۲ (دانشگاه)
حوزه ریاست
خلعت پوشان

۲۲۲۲
۳۴۵۴
۲۶۲