تابلو اعلانات

لطفاً جهت اخذ خدمات زیر با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

امور مربوط به مرکز

آقای فرهادنیا

۳۳۳۹۲۲۱۱

شبکه

آقای واحدی

۳۳۳۹۲۲۴۸

شبکه

آقای سلمانیان ۳۳۳۹۲۲۴۷

اتوماسیون اداری

آقای نصیر زاده

۳۳۳۹۲۲۲۸

ایمیل و وبگاه اساتید وآنتی ویروس

خانم رحمتی

۳۳۳۹۲۲۱۳

وب خبری و نشریات علمی

آقای برجی

۳۳۳۹۲۲۵۱

سایت ۱۴۰ دستگاهی

آقای یدرنجی

۳۳۳۹۳۶۹۲

اینترنت اساتید و کارکنان

آقای هاتف

۳۳۳۹۲۲۱۴

دریافت خدمات رایانه ای

مرکز ۲۲۲۲ (دانشگاه)
حوزه ریاست
خلعت پوشان

۲۲۲۲
۳۴۵۴
۲۶۲