تابلو اعلانات

لطفاً جهت اخذ خدمات زیر با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

امور مربوط به مرکز

آقای فرهادنیا

۳۳۳۹۲۲۱۱

شبکه

آقایان واحدی

۳۳۳۹۲۲۴۸

اتوماسیون اداری

آقای نصیر زاده

۳۳۳۹۲۲۲۸

ایمیل و وبگاه اساتید وآنتی ویروس

خانم رحمتی

۳۳۳۹۲۲۱۳

وب خبری و نشریات علمی

آقای برجی

۳۳۳۹۲۲۵۱

سایت ۱۴۰ دستگاهی

آقای یدرنجی

۳۳۳۹۳۶۹۲

اینترنت اساتید و کارکنان

آقای هاتف

۳۳۳۹۲۲۱۴

دریافت خدمات رایانه ای

مرکز ۲۲۲۲
حوزه ریاست
خلعت پوشان

۲۲۲۲
۳۴۵۴
۲۶۲